((به روستای مسجدین همدان خوش آمدید!))
روستای مسجدین آرشیومطالب فرهنگی(مهدی بلاگ)

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

  1) کدامیک از نویسندگان زیر  رمان نویس

     و داستان نویس  دفاع مقدس  نیست !   

        ......................................................................................................

   الف)   محمد رضا بایرامی      

http://neyestanbook.com/fa/cats/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C

..........................................................................................................

   ب)   احمد دهقان     

http://neyestanbook.com/fa/cats/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86

نکوداشت احمد دهقان

...............................................................................................

  ج) محمدرضا سرشار    

..................................................................................................

    د) داود امیریان        

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

بدون نظر

..... روستای مسجدین ..... کتابخانه نور ...... حسین نادری ... مصطفی رضایی جهاندار .... رضا فاتحی بیات .... | 11:33 - 1398/9/13