((به روستای مسجدین همدان خوش آمدید!))
روستای مسجدین آرشیومطالب فرهنگی(مهدی بلاگ)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

     6     کدامیک از کتابهای زیر مربوط به

       داستانهایی ا زندگانی سردار

شهیدحاج ابراهیم همت (کودک ونوجوان)  نیست؟

 

الف) ..... جنگجوی 13ساله

 ب)معلم فراری(ده داستان) 

 ج) کفش های فرمانده

  د) خورشید خانه ما

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 

 

بدون نظر

..... روستای مسجدین ..... کتابخانه نور ...... حسین نادری ... مصطفی رضایی جهاندار .... رضا فاتحی بیات .... | 16:24 - 1398/9/13